תקנון

מידע כללי, תנאים ואחריות

 

1)  תנאי הרשמה והשתתפות
הרשמתו של המטייל לטיול או תשלום המקדמה (ראה להלן “תנאי התשלום”) או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה ובמסלולי הטיולים באתר, כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.

2) הסכם ההתקשרות
התנאים והעדכונים שיימסרו בכתב עד למועד היציאה לטיול, מהווים את הסכם ההתקשרות שבין החברה למטייל. על המטייל לדרוש מסוכן הנסיעות לקבל את דף המידע האחרון ואת העדכונים לטיול.

3) גודל הקבוצה והרכבה
קיום הטיולים מותנה בהרשמה של 15 מטיילים לפחות בכל טיול (אלא אם כן צוין אחרת בתכנית הטיול). החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 15 יום לפני יציאתו, אם עד אותו מועד לא נרשמו 15 מטיילים לפחות הרשמה הכוללת את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה כזה, תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה בשקלים. למען הסר ספק יובהר, כי אם שילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר- יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר או בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם לחברה. החברה תהיה פטורה מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

4)  בריאות
יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית שבועיים לפחות לפני מועד היציאה לטיול לקבל הנחיות בנוגע לחיסונים ולתרופות. על החברה חל איסור מוחלט לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים אלה.

5)  עישון
בזמן נסיעה לא יותר העישון. יינתנו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים. מעשן יחיד המעונין בבן זוג לחדר- ראה סעיף חדר ליחיד.
העישון בחדרים בבתי המלון אסור. עישון בחדר בבית המלון עלול לגרור קנסות בהתאם לחוקי בית המלון.

6)  דרכון ואשרות כניסה
יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות, ולוודא שיש בו לפחות שני עמודים ריקים. הוצאת דרכון ו/או הארכתו הן באחריות המטייל בלבד. אשרה תנתן בצורה קבוצתית עם הנחיתה בשדה התעופה בטנזניה עם תשלום של 50 דולר שאינם כלולים במחיר הטיול

7)  מפגש קבוצה
פרטים מעודכנים, סקירה כללית על מסלול הטיול ורשימות ספרות יינתנו למטיילים במפגש הקבוצה, שיתקיים לפני אותם טיולים הדורשים הכנה יסודית. אנו ממליצים להשתתף במפגש הקבוצה; בכל מקרה של היעדרות, לא תהיה החברה אחראית להעביר למטייל את המידע שנמסר בפגישה. ההודעה על מועד הפגישה תועבר באמצעות מדריך הטיול.

8) . מספר ימי טיול
מספר ימי הטיול כולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים הללו אין תכנית סיורים. אם שונה מספר ימי הטיול, עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו”ב, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו כי אם בהתאם לעלות בפועל שנוספה לחברה או הופחתה עקב השינוי.

9) . טיסות
שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה  עשויים להביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב שינוי לא מהותי מהשינויים המפורטים לעיל יחויב בדמי ביטול על פי תנאי המחירים המפורסמים.

9.1)  טיסות חריגות ודמי ביטול טיסות
הנוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך החזרה או ביעד החזרה, באותה חברת תעופה, חייבים בתוספת. פרטים יינתנו בעת ההרשמה בהתאם לכל מקרה.
נוסעים המצטרפים לטיול בחו”ל ואינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית של הטיול ישלמו תוספת על מחיר הטיול ללא הטיסה או יזוכו במחיר הטיסה נטו. במקרים שבהם טיסות הפנים כלולות בעסקה הקשורה בטיסה הבינ”ל, יידרש הנוסע הפוגש את הקבוצה בנקודת התחלת הטיול לרכוש את טיסות הפנים במחיר מלא ונפרד.
נוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית או שאינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית לא יזוכו בגין לינות הניתנות בחניות לילה על ידי חברות התעופה בהלוך ו/או בחזור.
ביטול כרטיס טיסה לפני היציאה לטיול יחייב את הנוסע בסכום דמי הביטול כפי שחויב על ידי חברת התעופה (כולל טיסות פנימיות).

9.2)  שינוי בלוח הזמנים של חברות התעופה
אם לוח הזמנים של חברות התעופה ישונה, יותאם המסלול ללוח הזמנים החדש. אם השינוי יגרום להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן המחיר בהתאם.

.10) . שינוי במחירים
המחיר הכולל של הטיול (טיסות, שירותי קרקע,    דמי רישום,  מסי נמל והיטלי ביטחון ודלק) מפורסם באתר האינטרנט ומעודכן מעת לעת. מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ועל מדיניות חברות התעופה, נכון ליום פרסום הטיול. מחיר שירותי הקרקע מבוסס, בין היתר, על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקני. במקרים של התייקרות הרכיבים הנ”ל של המחיר הכולל ו/או הטלת מסים/היטלים חדשים בארץ או בחו”ל ו/או שינוי של שערי החליפין לעומת המט”ח – שמורה לחברה הזכות לעדכן את המחיר הכולל, גם אם המטייל שילם תשלום חלקי או מלא.

11)  כניסה לחדרים בבתי המלון ויציאה מהם
במקרה של טיסות המגיעות ליעד בשעת בוקר מוקדמת או עוזבות בשעת ערב מאוחרת, תעשה החברה מאמץ לקבל כניסה מוקדמת לחדרים (ולו לחלק מהם) או פינוי מאוחר של החדרים (ולו חלק מהם)בכמה שעות. בכל מקרה, החברה אינה מתחייבת לספק את החדרים מיד עם ההגעה או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד מועד הטיסה.

12)  חדר ליחיד
במידה ונרשם יחיד מעוניין בציוות שותפ/ה לחדר, עליו לעדכן אותנו בנושא בעת ההרשמה לטיול, ואנו נעשה מצדנו מאמץ על מנת לשבצו בחדר עם נרשם נוסף. אם הדבר לא יעלה בידנו, יחויב המטייל בתוספת ליחיד בחדר. מטייל שנרשם כיחיד והוא מעשן, אם לחדרו צורף מטייל יחיד שאינו מעשן – מתחייב להימנע מעישון בחדרי המלונות בכל מהלך הטיול. אם יסרב לשיבוץ כאמור, מראש ובעת ההרשמה או במהלך הטיול – יידרש לשלם תוספת ליחיד בחדר.

13)  תשר
תשר (טיפ) – כמתחייב מהתנאים בכל טיול וטיול. התשר ישולם בארץ לפני היציאה לטיול ויינתן על ידי המדריך למספקי השירותים השונים: מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, מדריכים מקומיים וכד’ (התשר אינו מיועד למדריך הטיול).

עלות התשר לאדם תעודכן לפני כל טיול לאחר ידיעה ברורה של מספר המטיילים ואינו כלול במחיר הטיול הבסיסי.

14) . תנאי תשלום
בעת ההרשמה לטיול תשולם מקדמה ע”פ המפורט למטה.

גובה המקדמה: 30%  מהמחיר הבסיסי של הטיול

·  המקדמה תשולם במזומן   בהעברה בנקאית כאשר עמלות ההעברה מחויבות על משלם ולא על המקבל. (חיוב בעת ההרשמה, ללא דחיות או תשלומים).

·  יתרת התשלום תשולם עד 30 ימי עבודה מלאים לפני מועד היציאה לטיול.

 

התשלום יתבצע בדולרים ובהעברה בנקאית לחשבון החברה בטנזניה

Bank detials
 
STANBIC BANK
BRANCH – KINONDONI, DAR ES SALAAM, TANZANIA
BRANCH CODE- 121011
BENEFFICIAL ( ACCOUNT NAME)  SIMA SAFARI  LIMITED
USD ACCOUNT NUMBER: 9120000937590
SWIFT CODE: SBICTZTX
Sima Safari Address: 16 spooky Avenue Dar es Salaam Tanzania

 

 

 

15)  דמי ביטול
להלן דמי הביטול הקבועים בטיולים (למעט חריגים המופיעים בסעיף 17.1)

·  אם מועד הביטול חל ממועד ההרשמה ועד 35 ימים לפני היציאה לטיול: יוחזר כל הסכום ששולם עבור סידורי הקרקע, , פרט דמי ביטול 250 דולר המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו,  ומקדמה בלתי חוזרת בסך  7%  מעלות הטיול .

·  אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 35  ימים ועד 28 ימים לפני היציאה לטיול: 25% מהמחיר עבור סידורי הקרקע,   למעט דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.

·  אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 28 ימים ועד 20 ימים לפני היציאה לטיול: 50% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, למעט דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.

·  אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 20  ימים ועד 12 ימים לפני היציאה לטיול: 75% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, למעט  דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.

·  אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 12 ימים ועד מועד יציאת הטיול: 100% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, , ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים אשר הונפקו.

בנוסף – דמי הביטול כפופים לכל תנאי הביטול שיחולו על ידי הספקים בחו”ל, אם הם שונים מאלה המפורטים לעיל. למסלולים שיש להם תנאי ביטול מיוחדים מצורף פירוט בנפרד.
ההחזרים הכספיים הנובעים בגין ביטול טיול יבוצעו תוך 30 יום מיום קבלת הודעה בכתב על הביטול, בין אם על ידי הלקוח ובין אם על ידי החברה בחו”ל. הכסף המוחזר יחושב בערכים דולריים.
הבהרה לגבי מועד הביטול על ידי המטייל: הודעה על ביטול יש למסור למשרדנו בכתב, באימייל ואם ווידוי קבלה באישור בהודעה לנייד או לווטסאפ שאושרה

 

* בהתאם למצוין בעמוד המסלול.

בכל מועד בו יבטל מטייל את השתתפותו בטיול לאחר ההרשמה, יחויב המטייל (בנוסף על דמי הביטול המצויינים לעיל) בעלות ביטול מרכיבי התעופה (טיסות בינלאומיות ו/או טיסות פנים, כמתחייב בחוקי הביטול של חברת התעופה).

16  אנו ממליצים לרכוש ביטוח כבר בעת ההרשמה, שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות ע”פ כללי הפוליסה. יש לפנות ישירות לביטוח הפניקס או ביטוח הראל

17 ) דמי ביטול עסקה עד 14 יום מיום ההזמנה – בהתאם לחוק הגנת הצרכן

18) . מצבי חירום
אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו”ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטייל הכספים ששולמו לחברה בפועל, בשקלים לפי העיקרון המפורט בסעיף 3 לעיל, בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה (לרבות התחייבות של החברה) ואשר לא קיבלה בעבורה החזר. אם בוטל טיול באופן חלקי, יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד, בקיזוז אלו אשר החברה לא תקבל בעבורם החזר. בכל מקרה שבו מטייל יחליט לבטל את יציאתו לטיול, לרבות בגין הסיבות דלעיל, יחולו לגביו ההוראות המפורטות במחירון בנוגע לאפשרות ביטול.

19)  אחריות וביטוח
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למטייל במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. אם הוציאה החברה הוצאה כלשהי בעבור המטייל, יהא המטייל חייב בהשבה מלאה שלה לחברה, , ולא הוחזרה לחברה. המטייל מתחייב לרכוש בעצמו ובעבורו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש, בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.

אנו ממליצים להוסיף 20 דולר לאופציה של חילוץ מוסק למקרי קיצון FLYING DOCTOR  

20) . חילוקי דעות
סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד.

21)  סירוב להרשמה ו/או הפסקת טיול
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתה בנידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזרו למטייל הכספים אשר נגבו על הטיול אלא אם החברה תקבל החזר בעבור אותו חלק יחסי שלא נוצל.

22) . כללי
הטיולים מתוכננים היטב לאור היכרותנו עם האזורים בטנזניה  בהם אנו מטיילים, תושביהן ומנהגיהן, ולאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת, מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום שינויים בטיול, או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות השירותים וטיבם אינם כמו אלה המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זו בחשבון. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור, וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית הטיול וההיכרויות עם הארצות בהן מטיילים. אנו מצדנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך בד בבד נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית.
מקומות לינה  והטיסות אינם מסופקים על ידינו, ומטבע הדברים הם נרכשים בעבור המטיילים מגורמים חיצוניים דוגמת חברות תעופה, בתי מלון, חברות ספנות וכיו”ב. בכל הקשור אליהם אנו בגדר מתווך בלבד בין הספקים לבין המטייל, ולפיכך אין אנו אחראים באופן כלשהו לשיבושים, לתקלות או לשינויים שיחולו בהם.
כל הכתוב לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
ט.ל.ח

 

לבחירת המסלול המועדף עליכם לחץ כאן.

אנא מלאו את הפרטים במלואם

בחרו את מסלול טרק הקילימנגארו המועדף עליכם

אנא מלאו את הפרטים במלואם

יצירת קשר

חבילה בהתאמה אישית

נא מלא/י את הפרטים הבאים על מנת שניצור עבורך את הטיול המושלם: